เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันความเสียหายในงานที่เกิดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 10 วันนับจากวันส่งมอบงาน ในกรณีหากงานไม่ตรงกับสเปคที่ได้ตกลงกันไว้
2. กรณีสีพิมพ์ที่ไม่ตรงตามต้องการ(ไม่เหมือนกับตัวอย่าง)ในการผลิต บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาการเคลมเป็นกรณีไป หรือลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบ
    ล่วงหน้า
   - การพิจารณา ในกรณีจำนวนน้อยจำเป็นต้องลงงานของลูกค้าร่วมกับงานลูกค้าท่านอื่น เพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้าได้ราคาตามที่ฝ่ายขายเสนอ
     โดยผลิตงานไปพร้อมกัน เพื่อลดต้นทุน การเพลท ค่าพิมพ์ ค่าแรงเคลือบ ค่าแรงงาน ค่าวางแผนการผลิต ค่ากระดาษเผื่อเสีย
     ในการพิมพ์พร้อมกัน หลาย งานในครั้งเดียวกัน ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งหมด จึงเกิดกรณีสีพิมพ์ที่ไม่ตรงตามต้องการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
     ถ้าลูกค้าเน้นเรื่องสี ต้องแจ้งให้ฝ่ายขายทราบก่อน และจะต้องเสนอราคาปรับใหม่ 3,000 - 5,000 บาท ในการแยกผลิตลูกค้าที่เน้นสีงาน
3. ไม่รับประกันเรื่องสีพิมพ์ ในงานพิมพ์กล่องจำนวนน้อย ตั้งแต่ 100 – 3,000 ใบทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันเรื่องสีทุกกรณี เนื่องจากราคางาน
    เป็นการลดต้นทุนให้ลูกค้า
4. หากต้องการเน้นสี ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบก่อน เพื่อเสนอราคาใหม่ และลูกค้าสามารถมาดูสีหน้าแท่นได้ ถ้าลูกค้าต้องการตีพื้นงานเต็มหน้ากระดาษ
    อาจเกิดสีไม่เรียบได้
5. การเข้าดูสี หน้าแท่นพิมพ์ ในชั้นตอนแบบมีการสรุปสีในเบื้องต้นแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนสี หรือแก้สีเพื่อให้ถูกใจแล้วกระดาษที่เผื่อไว้ ในการผลิตมี
    จำนวนจำกัด หากในการแก้สีพิมพ์จนเป็นที่พอใจในบางครั้ง ทำให้ต้องเพิ่มเติ่มกระดาษ ทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า
6. ลูกค้าที่เคยผลิตงานพิมพ์แล้ว รบกวนแนบตัวอย่างงานในการผลิต เพื่อให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์งานสีได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

งานที่ไม่รับเคลม

งานโทนสีอันตราย กรณีงานเลย์ร่วม (สีอันตรายที่ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันทุกกรณี)
งานลงร่วมกับลูกค้าท่านอื่น(จำนวนน้อย) ปัญหางานฝุ่นสี เลอะหมึก/ขี้หมึก ไม่รับเคลม 100%
การที่มีเทคนิคการปั๊มขอบบังคับ
งานปั๊มฟอยล์เจาะหนังสือตัวเล็ก หรือ พื้นที่มีบริเวณกว้างมาก
งานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มงานผิดสเปค
สีที่ไม่เท่ากันแต่ยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน
งานมีตัวล็อคสินค้า ลูกค้ากำหนดขนาดมาให้ แต่ไม่ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ลองใส่
และอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงงานกำหนด
– กรณีกาวเลอะ ไม่เกิน/น้อยกว่า 10% ของพื้นที่กล่อง
– กรณีกาวหลุดน้อยกว่า 10% ของพื้นที่กล่อง
– กรณีมีสีหยดลงบนกล่อง ในส่วนที่ไม่ใช่ logo ชื่อแบรนด์สินค้า
– กรณีบุบเสียหาย จากการขนส่ง โดยขนส่งเอกชน เช่น เคอร์รี่
– กรณีความเสียหาย จากการนำไปใช้ เช่น แช่เย็น ตัวล็อกสินค้าขาด (มีการส่งให้ทดสอบก่อนเสมอ)

 สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมได้ ตัวอย่างเช่น โทนสีที่หนัก โทนเข้ม และสีที่เป็นสีพิเศษการ"ทำแบบ" และ "รับออกแบบ" ทำเพื่อรองรับในการ ผลิตงานกับทางบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯไม่รับผิดชอบทุกกรณี ในกรณีที่มีการนำแบบงานไปผลิตที่อื่น